top of page
Allmänna bestämmelser och villkor

Definitioner
Avtal/-et – avtal om tjänst, finansavtal eller funktionsavtal, med bilagor, mellan Parterna respektive Finansbolag.

Finansbolag – finansbolag till vilket leverantören överlåtit faktureringen enligt Avtalet.

Leverantör – HOS eller tredje part från vilken HOS köper Produkten/Tjänsten för leverans till Kund.

Miljön – leverantören eller leverantörens underleverantörs IT-miljö.

Parterna – Leverantören och Kunden gemensamt.

Produkt/-en – maskinprodukter, nätverkskomponenter, annan utrustning och licenser som leverantören ska leverera för tillhandahållande av Tjänsten.

Tjänst/er – de IT- och andra tjänster som leverantören tillhandahåller Kunden, antingen via leverantörens eller underleverantörens drifthall eller via kundplacerad Produkt.

 

Avtalstid

Avtalstiden startar normalt första dagen i nästkommande månad, eller första dagen i nästkommande kvartal, till den slutdag som anges på omstående sida eller till den tid enligt vid var tid gällande finansavtal med Finansbolaget. Om inte uppsägning av Avtalet sker i rätt tid enligt avtalet förlängs Avtalet automatiskt med ett (1) år i taget.

 

Leveransvillkor

Leverantören ombesörjer levererans till Kundens lokaler av de för Tjänstens, installation och användning, erforderliga Produkterna.

 

Tjänsten ska vara tillgänglig för Kunden på avtalad startdag. Leveransförsening föreligger om Tjänsten inte är tillgänglig på avtalad startdag och det beror på Leverantören eller förhållande Leverantören svarar för. Pågår leveransförseningen i mer än etthundratjugo (120) dagar och det beror på leverantören eller något förhållande leverantören svarar för samt är av väsentlig betydelse för Kunden, äger Kunden rätt att genom skriftligt meddelande häva den delen av Tjänsten, eller om det inte kan ske, hela Avtalet.

 

Finner Leverantören att försening kommer att inträffa eller framstår som sannolik ska Leverantören utan dröjsmål skriftligen meddela Kunden. Därvid ska Leverantören ange orsaken till förseningen samt såvitt möjligt beräknad effektiv startdag av Tjänsten. Dröjsmål enligt anses inte föreligga, om leverantören informerat Kunden om den sannolika/inträffade förseningen samt vidtagit erforderliga åtgärder för att begränsa ytterligare försening.

 

Installation – Övertagande/nyetablering av Tjänst

Leverantören ska upprätta en aktivitetsplan för övertagande eller nyetablering av Tjänsten. Kunden ska på begäran av leverantören, i skälig utsträckning, samverka och vara leverantören behjälplig vid upprättandet av aktivitetsplanen. Aktivitetsplanen ska ange åtgärder som ska vidtas av Parterna innan avtalade Tjänster kan starta. Aktivitetsplanen ska vidare ange nödvändig förprojektering, tester och/eller provperioder samt en preliminär tidsplan för upprättande eller övertagande av Kundens IT-drift.

 

Leverantören äger rätt att debitera Kunden de kostnader leverantören har i samband med upprättandet eller övertagandet av Kundens IT-drift. Det överenskomna beloppet, i förekommande fall, för arbetet anges på omstående sida.

 

Installations-/övriga kostnader

Kostnader för installation och konfiguration betalas vid installation. Tjänster som inte omfattas av Avtalet, t.ex. support på plats, faktureras löpande per timme. Kunden kommer att debiteras för minst en timme och därefter för varje påbörjad halvtimme. Fakturering sker enligt leverantörens aktuella timdebitering plus transportkostnader för konsulter. 

 

Avtalets struktur

Parterna har ingått detta Avtal, vilket består av detta Avtal inklusive bilagor:

I händelse av eventuella inkonsekvenser i innehållet av Avtalets dokument gäller följande prioriteringsordning:

  1. Avtal med tillhörande Funktionsavtal exkl. bilagor

  2. Bilaga 4 (Leveransvillkor)

  3. Bilaga 2 (Servicenivåavtal)

  4. Andra bilagor

 

Betalning, avgifter och justering av avgifter
Fasta avgifter för Tjänster betalas kvartalsvis i förskott av Kunden. Leverantören äger rätt att fakturera Kunden för sålda varor, tillbehör, traktaments- och resekostnader, restid och incidentavgift enligt Bilaga 5. Vid beräkning av avgifter enligt Bilaga 5 debiteras Kunden för varje påbörjad timme. Faktureringen av Produkter och Tjänster kan hanteras av Finansbolag. I det fall betalning ska erläggas till ett Finansbolag äger bestämmelserna i Finansbolagets villkor företräde framför dessa allmänna villkor. Betalning till leverantören ska vara leverantören tillhanda tjugo (20) dagar efter fakturadatum (”Förfallodatum”). Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta med en räntesats om 11,5 % per år. Vid dröjsmål med betalning äger Leverantören rätt att hålla inne tillhandahållandet av Tjänsten.

Vid dröjsmål överstigande trettio (30) dagar äger leverantören rätt att, efter skriftlig anmodan om betalning vid äventyr av hävning, häva Avtalet helt eller delvis genom skriftligt meddelande.

Vid Leverantörens hävning av Avtalet är Kunden betalningsskyldig för återstående avgifter m.m. under Avtalets ordinarie avtalstid.

 

Kund äger rätt att innehålla betalning för den del av en prestation som inte varit avtalsenlig. I det fall Kunden håller inne betalning, ska Kunden snarast skriftligen redogöra för påstådda brister i Tjänsten. Om Kunden inte har fog för att hålla inne betalning äger leverantören rätt att erhålla omedelbar betalning samt dröjsmålsränta för tid fr.o.m. Förfallodatum tills betalning kommit leverantören tillhanda.

 

Leverantören äger rätt att höja priserna för Tjänsten med upp till 5 % årligen och därutöver att förändra priserna med omedelbar verkan, utan rätt för Kunden att säga upp Avtalet, om det skett kostnadshöjningar av Produkter eller programvaror som ingår i Tjänsten som medfört ökade kostnader för leverantören.

 

Vid Kunds begäran om tillägg av ny användare/ klient debiteras Kunden för tillkommande användare/klient med start från och med den månad ändringen genomförs, enligt Bilaga 5. Sådan begäran ska anmälas skriftligen till ”LEVERANTÖRENS Helpdesk”. Kunden har inte rätt att sänka antalet användare/klienter som omfattas av Tjänsten. För det fall Kunden under avtalstiden flyttar till andra lokaler, förbehåller sig Leverantören rätten att fakturera Kunden för de merkostnader som uppstår för Leverantören till följd därav.

 

Leverantörens åtaganden 

Leverantören åtar sig att, enligt Avtalet, från avtalad startdag tillhandahålla Tjänsten. I det fall då det finns en specificerad startdag vid avtalstecknande anges detta på omstående sida.

 

Leverantören ska hålla en lämplig organisation och beredskap med kvalificerad och för ändamålet kompetent personal för utförande av Leverantörens samtliga åtaganden. Leverantören äger även rätt att använda underleverantörer för att ombesörja detta. Leverantören åtar sig att leverera Tjänsten på det sätt och enligt de prioriteringsnivåer och villkor som anges i Bilaga 2. Leverantören åtar sig vidare att utföra Tjänsten enligt den standard och enligt de metoder som följer av Bilaga 1. Leverantören ska utföra Tjänsten med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.

 

Kundens åtaganden 

Kunden ska utföra överenskomna och andra erforderliga förberedelser enligt Leverantörens anvisningar för etablering av Tjänst. Kunden ska lämna Leverantören tillgång till Kundens lokaler, produkter och programvaror som erfordras, för att Leverantören ska kunna utföra sina åtaganden enligt Avtalet. Kunden åtar sig vidare att utföra sina åtaganden med för ändamålet kvalificerade och kompetenta medarbetare samt med tillräckliga resurser. Kunden ansvarar för fel eller brister i Kundens utrustning, om utrustningen inte är uthyrd av Leverantören, eller i förekommande fall av ett Finansbolag, samt för fel i programvara inte tillhandahållen av Leverantören.

  

Ansvarsbegränsning/Force majeure 

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet, som ligger utanför parts kontroll och som part inte rimligen kunnat förutse och som förhindrar fullgörande av förpliktelsen ifråga. Så snart hindret upphört, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom sådan omständighet anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, brand, explosion, översvämning, störning i el-, tele-, eller datanätet och därmed jämställda, oförutsedda omständigheter samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan omständighet. Förbehållet i fråga om konflikt på arbetsmarknaden gäller även om part själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd. Om Leverantörens fullgörande försenas mer än tre (3) månader på grund av sådan omständighet, äger Kunden rätt att skriftligen som exklusivt remedium häva Avtalet.

 

Vid Kundplacerad Produkt omfattar Leverantörens ansvar inte fel eller skador som orsakats av Kunden genom exempelvis olyckshändelse, vårdslöshet vid handhavande, störningar i strömkällan, felaktig användning av utrustningen, försummelse att följa givna anvisningar, serviceåtgärder som föranleds av annan än av leverantören utförd service eller reparation, användning av material som inte godkänts av Leverantören, andra på utrustningen menligt inverkade olyckshändelser samt övriga installationer eller omplaceringar av Produkt som inte tillhandahålls Leverantören eller utförts av Leverantören.

 

Leverantören är inte skyldig att ersätta skada som uppkommer om Leverantören, eller för någon som Leverantören svarar för, har varit normalt aktsamma. Leverantörensansvar omfattar aldrig ersättning för utebliven vinst, produktionsbortfall, förlust av förväntad besparing eller annan indirekt skada eller följdskada. Begränsningen av Leverantören skadeståndsskyldighet enligt denna punkt gäller inte i fall Leverantören agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. 

 

Leverantören ansvarar inte för förlust av data om Leverantören agerat i enlighet med specifikationerna i Bilaga 1. Har förlust av data orsakats genom Leverantören försumlighet att utföra säkerhetskopiering enligt Bilaga 1 ansvarar dock Leverantören för sådan förlust.

 

Sekretess 

Parterna förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande, till tredje man under avtalstiden eller under en tid av tre (3) år därefter, utlämna uppgifter eller information om den andra partens verksamhet som är att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som den andra parten skriftligen angivit vara konfidentiell. Part svarar även för att sekretess och tystnadsplikt iakttas av anlitad underleverantör. Sekretess och tystnadsplikt föreligger inte för uppgift eller information som part kan visa (i) blivit känd för honom på annat sätt än genom avtalsförhållandet, (ii) anses vara allmänt känd, eller (iii) part enligt lag är skyldig att lämna ut.

 

Ansvar för Tjänsten 

Leverantören ansvarar för att Tjänsten motsvarar de krav som ställs på tillhandahållandet och tillgängligheten av Tjänsten enligt Bilaga 2. Kunden har rätt till ersättning förutsatt att Tjänsten inte varit åtkomlig enligt de servicenivåer som specificeras i Bilaga 2. Kunden äger därutöver inte någon rätt till annan ersättning eller skadestånd för avvikelser från avtalade servicenivåer. Kunden äger rätt att göra gällande påföljder enligt denna punkt endast om Kunden givit Leverantören skriftligt meddelande därom senast trettio (30) dagar efter att Kunden uppmärksammat, eller bort uppmärksamma grunden för kravet. 

 

Leverantörens åtaganden och ansvar för Tjänsten och det angivna priset omfattar inte service på Kundplacerad Produkt eller om Tjänsten inte varit åtkomlig med anledning av: (i) fabrikationsfel eller fel förorsakade genom Kundens användning av Produkten med annan utrustning eller andra komponenter som påverkar Produktens funktion; (ii) fel förorsakade av Kundens underdimensionering eller bristande nätverkskapacitet; (iii) fel i programvara tillhandahållen från tredje part; (iv) fel förorsakade genom av Kunden företagna ändringar, justeringar eller ingrepp i övrigt i Produkten som avviker från av Leverantören tillhandahållen användardokumentation; (v) fel förorsakade genom åtgärd eller försummelse av Kunden eller av någon för vilken Kunden svarar; eller (vi) fel förorsakade genom andra omständigheter utom LEVERANTÖREN kontroll.  Vidare omfattar LEVERANTÖREN ansvar för kundplacerad Produkt eller åtkomlighet till Tjänsten inte skador eller fel som uppkommit genom elektriskt överslag i nät eller utrustning, brand, sot, vatten eller fel i extern tele- el- ler dataförbindelse. I dylika fall ska LEVERANTÖREN såvitt möjligt försöka återskapa driftstatus via befintliga säkerhetskopieringar. Kunden ska ersätta LEVERANTÖREN för kostnaderna för felsökning, reparation och åtgärder i samband med åtgärdande av fel eller störningar enligt denna punkt.

 

Uppsägning och avveckling av Avtalet 
Vid utgången av varje finansavtal skall avtalet automatiskt förlängas med en period om tolv (12) månader under förvaltning av House of Service. Under denna förlängningsperiod förbehåller sig House of Service rätten att avsluta inblandningen av den ursprungliga finansiella enheten och överta faktureringsansvaret direkt till oförändrade priser, utan krav på nya kontraktsingångar. Avtalet kan sägas upp under avtalsperioden, kunden har rätt att välja en slutfaktura för resterande avtalsperiod alternativt fortsätter månadsfakturering för resterande avtalsperiod. Dock ej lägre än miniminivå. Om avtalet inte skriftligen sägs upp minst sex (6) månader innan avtalsslut kommer avtalet automatiskt att förlängas med 12 månader. Uppsägning skall ske skriftligen till leverantören. Leverantören äger rätt att debitera kund en administrationsavgift om 1.800kr för detta avtal respektive funktionshyresavtalet.

 

Vid avveckling av Tjänsten ska leverantören ombesörja att Kundens programvaror och information omedelbart återlämnas till Kunden. Har Kunden haft sina Tjänster i leverantören Miljö ska leverantören i skälig omfattning assistera Kunden vid överföring av driften till annan leverantör. Leverantören äger rätt att debitera Kunden skälig ersättning för sådant arbete enligt specifikation i bilaga 5 – prislista.

 

Leverantören äger rätt att häva Avtalet om Kunden är föremål för betalningsanmärkning, försätts i konkurs, inleder ackord, ställer in sina betalningar eller annars kan antas vara obestånd, eller om det enligt leverantörens bedömning finns starka skäl att anta att köpeskilling eller månadsavgift m.m. inte kan erläggas. Leverantören äger även rätt att i dessa fall innehålla leverans av tillhandahållen Tjänst eller del därav tills betryggande säkerhet ställs av Kunden.

 

Överlåtelse av Avtalet 

Part äger inte rätt att utan föregående skriftligt samtycke från den andra parten helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet. Leverantören äger dock rätt att, utan Kundens samtycke, överlåta rätten att motta betalning enligt Avtalet. Vid godkänd överlåtelse av Avtalet äger leverantören rätt att debitera Kunden en administrationsavgift om 1.800 kronor.

 

Tvist 

Tvist i anledning av avtalet mellan Parterna ska avgöras vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk rätt ska äga tillämpning.

bottom of page