top of page
Allmänna bestämmelser och villkor

1. Definitioner

Avtal/-et – avtal om tjänst, finansavtal eller funktionsavtal, med bilagor, mellan Parterna respektive Finansbolag. Finansbolag – finansbolag till vilket HOS överlåtit faktureringen enligt Avtalet. Leverantör – tredje part från vilken HOS köper Produkten för leverans till Kund. Miljön – HOS eller HOS underleverantörs IT-miljö. Parterna – HOS och Kunden gemensamt. Produkt/-en – maskinprodukter, nätverkskomponenter, annan utrust- ning och licenser som HOS ska leverera för tillhandahållande av Tjänsten. Tjänst/er – de IT- och andra tjänster som HOS tillhandahåller Kunden, antingen via HOS drifthall eller via kundplacerad Produkt.

2. Avtalstid

2.1 Avtalstiden startar normalt första dagen i nästkommande månad,eller första dagen i nästkommande kvartal, till den slutdag som anges på om- stående sida eller till den tid enligt vid var tid gällande finansavtal med Finansbolaget. Om inte uppsägning av Avtalet sker i rätt tid enligt punkt 12.1 förlängs Avtalet automatiskt med ett (1) år i taget.

3. Leveransvillkor

3.1 HOS ombesörjer levererans till Kundens lokaler av de för Tjänstens, installation och användning, erforderliga Produkterna.

3.2 Tjänsten ska vara tillgänglig för Kunden på avtalad startdag. Leverans- försening föreligger om Tjänsten inte är tillgänglig på avtalad startdag och det beror på HOS eller förhållande HOS svarar för. Pågår leverans förseningen i mer än etthundratjugo (120) dagar och det beror på HOS eller något förhållande HOS svarar för samt är av väsentlig betydelse för Kunden, äger Kunden rätt att genom skriftligt meddelande häva den delen av Tjänsten, eller om det inte kan ske, hela Avtalet.

3.3 Finner HOS att försening kommer att inträffa eller framstår som sanno- lik ska HOS utan dröjsmål skriftligen meddela Kunden. Därvid ska HOS ange orsaken till förseningen samt såvitt möjligt beräknad effektiv startdag av Tjänsten. Dröjsmål enligt punkt 3.2 anses inte föreligga, om HOS informerat Kunden om den sannolika/inträffade förseningen samt vidtagit erforder- liga åtgärder för att begränsa ytterligare försening.

4. Installation – Övertagande/nyetablering av Tjänst

4.1 HOS ska upprätta en aktivitetsplan för övertagande eller nyetablering av Tjänsten. Kunden ska på begäran av HOS, i skälig utsträckning, samverka och vara HOS behjälplig vid upprättandet av aktivitetsplanen. Aktivitets- planen ska ange åtgärder som ska vidtas av Parterna innan avtalade Tjänster kan starta. Aktivitetsplanen ska vidare ange nödvändig förpro- jektering, tester och/eller provperioder samt en preliminär tidsplan för upprättande eller övertagande av Kundens IT-drift.

4.2 HOS äger rätt att debitera Kunden de kostnader HOS har i samband med upprättandet eller övertagandet av Kundens IT-drift. Det överenskomna beloppet, i förekommande fall, för arbetet anges på omstående sida.

5. HOS åtaganden

5.1 HOS åtar sig att, enligt Avtalet, från avtalad startdag tillhandahålla Tjänsten. Den avtalade startdagen anges på omstående sida.

5.2. HOS ska hålla en lämplig organisation och beredskap med kvalifice- rad och för ändamålet kompetent personal för utförande av HOS samtliga åtaganden.

5.3 HOS åtar sig att leverera Tjänsten på det sätt och enligt de prioriterings- nivåer och villkor som anges i Bilaga B. HOS åtar sig vidare att utföra Tjänsten enligt den standard och enligt de metoder som följer av Bilaga C. HOS ska utföra Tjänsten med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.

6. Kundens åtaganden

6.1 Kunden ska utföra överenskomna och andra erforderliga förberedel- ser hos Kunden, enligt HOS anvisningar, för etablering av Tjänst. Kunden ska lämna HOS tillgång till Kundens lokaler, produkter och programvaror som erfordras, för att HOS ska kunna utföra sina åtaganden enligt Avtalet. Kunden åtar sig vidare att utföra sina åtaganden med för ändamålet kva- lificerade och kompetenta medarbetare samt med tillräckliga resurser.

6.2 Kunden ansvarar för fel eller brister i Kundens utrustning, om utrust- ningen inte är uthyrd av HOS, eller i förekommande fall av ett Finansbolag, samt för fel i programvara inte tillhandahållen av HOS.

7. Betalning, avgifter och justering av avgifter

7.1 Fasta avgifter för Tjänster betalas kvartalsvis i förskott av Kunden. HOS äger rätt att fakturera Kunden för sålda varor, tillbehör, traktaments- och reskostnader, restid och incidentavgift enligt Bilaga A. Vid beräkning av avgifter enligt Bilaga A debiteras Kunden för varje påbörjad timme.

7.2 Faktureringen av Produkter och Tjänster kan hanteras av Finansbolag, enligt punkt 13.1. I det fall betalning ska erläggas till ett Finansbolag äger bestämmelserna avseende betalning i Finansbolagets villkor företräde framför dessa allmänna villkor. Betalning till HOS ska vara HOS tillhanda tjugo (20) dagar efter fakturadatum (”Förfallodatum”). Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta med en räntesats om 11,5 % per år. Vid dröjsmål med betalning äger HOS rätt att hålla inne tillhandahållandet av Tjänsten. Vid dröjsmål överstigande trettio (30) dagar äger HOS rätt att, ef- ter skriftlig anmodan om betalning vid äventyr av hävning, häva Avtalet helt eller delvis genom skriftligt meddelande. Vid HOS hävning av Avtalet är Kunden betalningsskyldig för återstående avgifter m.m. under Avtalets ordinarie avtalstid.

7.3 Kund äger rätt att innehålla betalning för den del av en prestation som inte varit avtalsenlig. I det fall Kunden håller inne betalning, ska Kunden snarast skriftligen redogöra för påstådda brister i Tjänsten. Om Kunden inte har fog för att hålla inne betalning äger HOS rätt att erhålla omedelbar betalning samt dröjsmålsränta för tid fr.o.m. Förfallodatum tills betalning kommit HOS tillhanda.

7.4 I Avtalet angivna priser, förutom vad som följer av denna punkt 7, är fasta under avtalstiden. HOS förbehåller sig dock rätten att genomföra prisjusteringar inför varje ny avtals- eller förlängningsperiod. Vidare äger HOS rätt att höja priserna för Tjänsten med upp till 10 % årligen och därutö- ver att förändra priserna med omedelbar verkan, utan rätt för Kunden att säga upp Avtalet, om: (i) HOS leverantörer av Produkt eller programvara som ingår i Tjänsten höjt sina priser eller licensavgifter; (ii) lagstiftning, valutaförändring, penningpolitisk eller valutapolitisk åt- gärd eller annan myndighetsåtgärd medför ökade kostnader för HOS; eller (iii) allmän kostnadsökning för HOS tillhandahållande av Tjänster, till följd av att antalet användare/klienter hos Kund har ändrats eller Kunden begärt ändrat innehåll i Tjänsten. Prisjustering enligt (i)-(iii) ska vara proportionerlig i förhållande till HOS kostnadsökning.

7.5 Antalet användare/klienter hos Kunden som omfattas av Tjänsten anges på omstående sida. Vid Kunds begäran om tillägg av ny användare/ klient debiteras Kunden för tillkommande användare/klient med start från och med den månad ändringen genomförs, enligt Bilaga A. Sådan be- gäran ska anmälas skriftligen till ”HOS Helpdesk”. Kunden har inte rätt att sänka antalet användare/klienter som omfattas av Tjänsten. 7.6 För det fall Kunden under avtalstiden flyttar till andra lokaler, förbe- håller sig HOS rätten att fakturera Kunden för de merkostnader som upp- står för HOS till följd därav.

8. Äganderätt till Produkter m.m.

8.1 Vid Kunds köp av Produkter och annan hård- och mjukvara förbehåller sig HOS äganderätten till dess att Kunden till fullo betalt köpeskillingen. Kunden har inte rätt att vidaresälja Produkter, förutom till Finansbolag för finansiering, innan full betalning har skett till HOS.

8.2 Vid Kunds hyra upplåter HOS till Kunden endast nyttjanderätt till för Tjänsten erforderlig uthyrd Produkt eller annan utrustning. Uthyrd Pro- dukt eller utrustning är HOS egendom och Kunden erhåller inte genom Avtalet äganderätt till denna. Äganderätten till utbytta delar tillkommer ägaren av Produkten. Kunden ska väl vårda samtliga Produkter hos Kund så länge äganderätten ligger hos HOS eller Finansbolag, eller Kunden ännu inte erlagt full betalning till HOS eller Finansbolag för köpt Produkt.

9. Ansvar för Tjänsten

9.1 HOS ansvarar för att Tjänsten motsvarar de krav som ställs på tillhan- dahållandet och tillgängligheten av Tjänsten enligt Bilaga B. Kunden har rätt till ersättning förutsatt att Tjänsten inte varit åtkomlig enligt de ser- vicenivåer som specificeras i Bilaga B. Kunden äger därutöver inte någon rätt till annan ersättning eller skadestånd för avvikelser från avtalade servicenivåer. Kunden äger rätt att göra gällande påföljder enligt denna punkt endast om Kunden givit HOS skriftligt meddelande därom senast trettio (30) dagar efter att Kunden uppmärksammat, eller bort uppmärk- samma grunden för kravet.

9.2 HOS åtaganden och ansvar för Tjänsten och det angivna priset om- fattar inte service på Kundplacerad Produkt eller om Tjänsten inte varit åtkomlig med anledning av: (i) fabrikationsfel eller fel förorsakade genom Kundens användning av Produkten med annan utrustning eller andra komponenter som påverkar Produktens funktion; (ii) fel förorsakade av Kundens underdimensionering eller bristande nätverkskapacitet; (iii) fel i programvara tillhandahållen från tredje part; (iv) fel förorsakade genom av Kunden företagna ändringar, justeringar el- ler ingrepp i övrigt i Produkten som avviker från av HOS tillhandahållen användardokumentation; (v) fel förorsakade genom åtgärd eller försummelse av Kunden eller av någon för vilken Kunden svarar; eller (vi) fel förorsakade genom andra omständigheter utom HOS kontroll.

9.3 Vidare omfattar HOS ansvar för kundplacerad Produkt eller åtkomlig- het till Tjänsten inte skador eller fel som uppkommit genom elektriskt överslag i nät eller utrustning, brand, sot, vatten eller fel i extern tele- el- ler dataförbindelse. I dylika fall ska HOS såvitt möjligt försöka återskapa driftstatus via befintliga säkerhetskopieringar. Kunden ska ersätta HOS för kostnaderna för felsökning, reparation och åtgärder i samband med åtgärdande av fel eller störningar enligt denna punkt.

10. Uppdatering av programvaror samt underhåll i driftmiljö

10.1 HOS ska utan kostnad för Kunden löpande uppdatera de programva- ror som HOS tillhandahåller. För uppdateringar och/eller nyinstallationer av Kundspecifika program där Kunden är licenstagare, äger HOS rätt att debitera Kunden arvode för nedlagd tid och övriga kostnader hänförliga till arbetet.

10.2 HOS äger rätt att löpande utföra underhåll på Miljön eller Kundens driftmiljö. Vid behov av underhåll i Kundplacerad Produkt ska HOS med- dela Kunden samt överenskomma planerad tidpunkt för underhållet. Ska HOS utföra underhåll i Miljön som medför störningar i Tjänsten, ska HOS ska meddela Kunden minst tio (10) arbetsdagar i förväg. Akuta åtgärder kan dock utföras omedelbart om HOS anser det erforderligt. Kundens kontakt- person ska i förekommande fall meddelas innan arbetet påbörjas.

10.3 HOS äger rätt att flytta Miljön inom Norden eller annat land inom EU under förutsättning att det inte inverkar negativt på tillhandahållandet av Tjänsten.

11. Ansvarsbegränsning/force majeure

11.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förplik- telse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständig- het, som ligger utanför parts kontroll och som part inte rimligen kunnat förutse och som förhindrar fullgörande av förpliktelsen ifråga. Så snart hindret upphört, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom sådan omständighet anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller under- låtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmark- nad, brand, explosion, översvämning, störning i el-, tele-, eller datanätet och därmed jämställda, oförutsedda omständigheter samt fel i eller för- sening av leverans från underleverantör orsakad av sådan omständighet. Förbehållet i fråga om konflikt på arbetsmarknaden gäller även om part

själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd. Om HOS fullgörande försenas mer än tre (3) månader på grund av sådan omständighet, äger Kunden rätt att skriftligen som exklusivt remedium häva Avtalet.

11.2 Vid Kundplacerad Produkt omfattar HOS ansvar inte fel eller skador som orsakats av Kunden genom exempelvis olyckshändelse, vårdslöshet vid handahavandet, störningar i strömkällan, felaktig användning av ut- rustningen, försummelse att följa givna anvisningar, serviceåtgärder som föranleds av annan än av HOS utförd service eller reparation, användning av material som inte godkänts av HOS, andra på utrustningen menligt in- verkande olyckshändelser hos Kunden samt övriga installationer eller omplaceringar av Produkt som inte tillhandahållHOS eller utförts av HOS.

11.3 HOS är inte skyldig att ersätta skada som uppkommer om HOS, eller för någon som HOS svarar för, har varit normalt aktsamma. HOS ansvar omfat- tar aldrig ersättning för utebliven vinst, produktionsbortfall, förlust av förväntad besparing eller annan indirekt skada eller följdskada. Begräns- ningen av HOS skadeståndsskyldighet enligt denna punkt gäller inte i fall HOS agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt.

11.4 HOS ansvarar inte för förlust av data om HOS agerat i enlighet med specifikationerna i Bilaga C. Har förlust av data orsakats genom HOS för- sumlighet att utföra säkerhetskopiering enligt Bilaga C ansvarar dock HOS för sådan förlust.

12. Uppsägning och avveckling av Avtalet

12.1 Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen och vara part tillhanda senast sex (6) månader innan avtalstidens utgång. Vid Kundens uppsäg- ning i förtid eller till följd av en överenskommelse om förtidslösen av Avtalet, ska Kunden erlägga för avtalstiden kvarvarande månadsavgifter till HOS. Vid förtidslösen av Avtalet äger HOS även rätt att debitera Kund en administrationsavgift om 1.800 kronor för detta Avtal respektive Funk- tionsavtalet.

12.2 Vid avveckling av Tjänsten ska HOS ombesörja att Kundens program- varor och information omedelbart återlämnas till Kunden. Har Kunden haft sina Tjänster i HOS Miljö ska HOS i skälig omfattning assistera Kunden vid överföring av driften till annan leverantör. HOS äger rätt att debitera Kunden skälig ersättning för sådant arbete enligt specifikation i Bilaga A.

12.3 HOS äger rätt att häva Avtalet om Kunden är föremål för betalnings- anmärkning, försätts i konkurs, inleder ackord, ställer in sina betalningar eller annars kan antas vara obestånd, eller om det enligt HOS bedömning finns starka skäl att anta att köpeskilling eller månadsavgift m.m. inte kan erläggas. HOS äger även rätt att i dessa fall innehålla leverans av tillhanda- hållen Tjänst eller del därav tills betryggande säkerhet ställs av Kunden.

13. Överlåtelse av Avtalet

13.1 Part äger inte rätt att utan föregående skriftligt samtycke från den andra parten helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet. HOS äger dock rätt att, utan Kundens samtycke, överlåta rätten att motta betalning enligt Avtalet.

13.2 Vid godkänd överlåtelse av Avtalet äger HOS rätt att debitera Kunden en administrationsavgift om 1.800 kronor.

14. Sekretess

14.1 Parterna förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande, till tredje man under avtalstiden eller under en tid av tre (3) år därefter, utlämna uppgifter eller information om den andra partens verksamhet som är att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som den andra parten skriftligen angivit vara konfidentiell. Part svarar även för att sekretess och tystnadsplikt iakttas av anlitad underleverantör. 14.2 Sekretess och tystnadsplikt föreligger inte för uppgift eller informa- tion som part kan visa (i) blivit känd för honom på annat sätt än genom avtalsförhållandet, (ii) anses vara allmänt känd, eller (iii) part enligt lag är skyldig att lämna ut.

15. Fullständigt avtalsinnehåll

15.1 Avtalet utgör hela avtalsinnehållet och ersätter alla tidigare över- enskommelser mellan Parterna. Upprättade tilläggsavtal som underteck- nas av Parterna efter ingåendet av detta Avtal äger företräde framför detta Avtal mellan Parterna. Ändring av Avtalet ska vara skriftlig och un- dertecknas av Parterna.

15.2 Vid diskrepans mellan dessa allmänna villkor och tillhörande bilaga ska dessa allmänna villkor äga företräde.

16. Rättsintrång

16.1 Part ansvarar för att programvaror denne nyttjar eller tillhandahål- ler inte kränker annans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Ansvarig part ska hålla den andra parten skadeslös för påstådda intrång i tredje mans rättigheter. Gör tredje man gällande att nyttjande av pro- gramvara strider mot dennes rättigheter, ska ansvarig part ombesörja att erforderliga rättigheter erhålls eller att annan programvara anskaf- fas utan kostnader eller driftstörningar för andra parten. Utöver vad som anges i denna punkt har part inget ansvar gentemot andra parten till följd av intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

16.2 HOS ansvarar för programvara som ingår i Miljön, med undantag för programvara som HOS övertagit eller fått tillgång till från Kunden.

17. Rekrytering

17.1 Kunden förbinder sig, att inte, under avtalstiden samt under tolv (12) månader från det att samarbetet mellan Parterna upphört och Kunden slutfakturerats för Tjänsten, att anställa eller aktivt försöka förmå HOS per- sonal eller konsulter som för HOS räkning utfört uppdrag åt Kunden, att lämna sin anställning. Vid underlåtenhet att efterkomma detta åtagande ska Kunden erlägga vite. Vitet ska utgå med ett belopp som motsvarar tio gånger det för tiden gällande prisbasbelopp.

18. Tvist

18.1 Tvist i anledning av avtalet mellan Parterna ska avgöras vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk rätt ska äga tillämpning.

bottom of page